Повернутись до журналу

Етнічний склад населення Cлобожанщини (етнографічний аспект)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Сушко Валентина
Стор.:
32-39
УДК:
39:323.11](477.54/.62)
Бібліографічний опис:
Сушко, В. (2018) Етнічний склад населення Cлобожанщини (етнографічний аспект). Матеріали до української етнології, 17 (20), 32–39.

Автор

Сушко Валентина

кандидат історичних наук, доцент, виконуюча обов’язки завідувача кафедри теорії та історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

 

Етнічний склад населення Cлобожанщини (етнографічний аспект)

 

Анотація

Слобідська Україна – край, який виник унаслідок переселення і в якому міграційні процеси тривають донині. Особливо інтенсивними переселенські рухи були в промислових містах краю наприкінці ХІХ та у ХХ ст. Чималу роль у змінах населення краю відігравали війни. У другій половині ХХ ст. міграція, особливо для молоді, завдяки політиці держави набула престижності.

 

Ключові слова

Слобідська Україна, міграція, переселенський рух.

 

Джерела та література

 1. Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. Описово-статистичні джерела / АН УРСР. Археограф. комісія та ін. ; упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гуржій; редкол. П. С. Сохань (відп. ред.) та ін. Київ : Наук. думка, 1991. 224 c.: іл.
 2. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897: XLVI. Харьковская губерния / под ред. Н. А. Тройницкого. Санкт-Петербург : Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1904. 300 с.
 3. Артюшенко М. М. Історія Боромлі. З найдавніших часів до наших днів. Тростянець, 1999. 672 с.
 4. Багалій Д. І. Історія Слобідської України / передмова, коментар В. В. Кравченка. Харків : Основа, 1991. 256 с. : іл.
 5. Багалій Д. І. Очерки из истории колонизации и быта степной окраины Московского государства. Москва : Изд. Императорского общества истории и древностей Российских при Москов- ском университете, 1887. 614 с.
 6. Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905) : историческая монография : в 2 т. Репринт. изд. Харьков : Б. и., 1993. Т. 1 : XVII– XVIII века. 568, [6] с., ил. Т. 2 : XIX – начало XX века. 978, [8] с., ил.
 7. Вовк Х. К. Студії з української етнографії та антропології. Київ : Мистецтво, 1995. 336 с. : іл.
 8. Дитинство і народна культура Слобожанщини : матеріали фольклорно-етнографічних експедицій 1992–2000 років / Харківський обласний центр народної творчості. Харків : Регіон-інформ, 2000.152 с.
 9. Дьяченко Н. Т. Этнографические исследования Слободской Украины в XVIII – первой половине XIX ст. (Историко-этнографическое исследование) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Киев : Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского, 1971. 28 с.
 10. Етнографія України. Навч. Посіб. / за ред. С. А. Макарчука. Львів : Світ, 1994. 520 с.
 11. Иванов В. В. Современная деревня в Харьковской губернии. Харьковский сборник: литературно-научное приложение к «Харьковскому календарю» на 1893 год. Вып. 7-й / Издание Харьковского губернского статистического комитета ; [под ред. члена-секретаря комитета В. В. Иванова]. Харьков : Типография губернского правления, 1893. С. 1–28.
 12. Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. Донецька область. Київ : Головна редакція Радянської енциклопедії АН УРСР, 1970. 992 с.
 13. Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. Луганська область. Київ : Головна редакція Радянської енциклопедії АН УРСР, 1968. 940 с.
 14. Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. Сумська область. Київ : Головна редакція Радянської енциклопедії АН УРСР, 1973. 696 с.
 15. Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. Харківська область. Київ : Головна редакція Радянської енциклопедії АН УРСР, 1967. 1002 с.
 16. Квітка-Основ’яненко Г. Маруся. Вибрані твори. Київ : Веселка, 1978. 200 с.
 17. Красиков М. М. Філософія буття слобожанського селянина. Дух і Літера. 1999. № 5–6. С. 428–442.
 18. Лисюк Н. Діагностичний потенціал поняття архетипу в народній культурі. Традиційне й особистісне у мистецтві. Колективне дослідження за матеріалами Четвертих Гончарівських читань / відп. ред. М. Селівачов. Київ : УЦНК «Музей Івана Гончара», 2002. С. 38–48.
 19. Луганщина: Етнокультурний вимір. Луганськ : Альма матер, 2001. 360 с.
 20. Муравський шлях–97 : матеріали комплексної фольклорно-етнографічної експедиції / упоряд. М. Красиков, Н. Олійник, В. Осадча, М. Семенова. Харків : ХДІК, 1998. 360 с.
 21. Оковита К. О. Великобурлуччина (сторінки історії). Харків : МСУ, 2000. 528 с.
 22. Пісні Слобідської України. Фонографічна збірка. Пісні Харківщини. В. 1. / збирацька робота, розшифровка нотних текстів та упорядкування Л. Новикової. Харків : Майдан, 1996. 188 с.
 23. Пархоменко Н. Міграційні процеси та їхній вплив на консолідацію українства. Українознавчий альманах. 2016. Вип. 19. С. 73–76. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2016_19_20.
 24. Плохинский М. Материалы для истории внутренней жизни Левобережной Украины. Харьков, 1891. 127 с.
 25. Скляр В. Відмінності в етномовній структурі населення підпорядкованих Україні та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Українознавчий альманах. 2016. Вип. 19. С. 76–87. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2016_19_21.
 26. Скляр В. М. Етномовні процеси в українському просторі: 1989–2001 рр. : монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Харків, 2009. 544 c. Бібліогр.: с. 357–397.
 27. Скляр В. М. Етнічний склад населення України 1959–1989 рр.: етномовні наслідки російщення : [монографія]. Київ : Просвіта, 2008. 391 c.
 28. Скляр В. М. Зміни національного складу та мовної структури населення України за 1959–1989 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2001. 20 с.
 29. Слюсарський А. Г. Слобідська Україна : історичний нарис XVII–XVIII ст. Харків, 1954. 164 с.
 30. Сумцов М. Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка / підготовка тексту й мовна редакція Леоніда Ушкалова ; слово до читача, примітки та післямова Володимира Фрадкіна. Харків : Акта, 2002. 282 с.
 31. Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность. Сорокин П. Человек. Цивилиза- ция. Общество. Москва, 1992. С. 302–373. (Серия: «Мыслители XX века»).
 32. Традиційна народна культура Дворічанського району Харківської області / упоряд. М. Семенова. Харків : Регіон-інформ, 2001. 160 с.
 33. Украинцы. Москва : Наука, 2000. 535 с., ил.
 34. Українці. Історико-етнографічна монографія : у 2 кн. Опішне : Українське народознавство, 1999. Кн. 1. 528 с., іл.
 35. Українці. Історико-етнографічна монографія : у 2 кн. Опішне : Українське народознавство, 1999. Кн. 2. 544 с., іл.
 36. Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Харьков : Издательский дом «Райдер», 2004. Т. 1. 328 с.
 37. Чижикова Л. Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры. Москва : Наука, 1988. 256 с.
© ІМФЕ