Повернутись до журналу

Між Великоднем і Зеленими святами: прогностична та апотропеїчна магія українців

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Іваннікова Людмила
Стор.:
51-62
УДК:
398.332.1(477)
Бібліографічний опис:
Іваннікова, Л. (2019) Між Великоднем і Зеленими святами: прогностична та апотропеїчна магія українців. Матеріали до української етнології, 18 (21), 51–62.

Автор

Іваннікова Людмила

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

Між Великоднем і Зеленими святами: прогностична та апотропеїчна магія українців

 

Анотація

У статті розглянуто цикл календарних обрядів, звичаїв і вірувань, яких дотримувалися в період між Великоднем та Зеленими святами. Це ритуали, пов’язані з весняною та осінньою сівбою і городництвом, з дохристиянськими уявленнями про потойбічний світ. Наведено та проаналізовано різночасові записи з різних регіонів України.

 

Ключові слова

аграрна магія, апотропеїчна магія, Переполовення, Права середа, Рахманський великдень, Навський великдень.

 

Джерела та література

 1. Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. Москва : Индрик, 2002. 816 с.
 2. Гринченко Б. Д. Из уст народа. Малорусские рассказы, сказки и проч. Чернигов: Земская типография, 1901. 488 с.
 3. Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Чернигов : Типография губернского земства, 1895. Вып. 1. 308 c.
 4. Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Чернигов: Типография губернского земства, 1897. Вып. 2. 390 с.
 5. Иванов П. В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харьков : Печатное дело, 1907. Т. 17. 216 с.
 6. Иванов П. В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии / упорядкув. та передмова М. М. Красикова. Харків : «Майдан», 2007. 58 с.
 7. Кравченко В. Г. Зібрання творів та матеріалів архівної спадщини Василя Кравченка / упоряд. О. Рубан. Київ : ІМФЕ, 2009. Т. 2. 640 с.
 8. Максимович М. О. Дні та місяці українського селянина. Київ : Обереги, 2002. 189 с.
 9. Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Киев, 1991. 174 с.
 10. Сементовский К. М. Замечания о праздниках у малороссиян (посвящается любителям старины). Маяк. Санкт-Петербург, 1843. Т. XI. С. 1–44.
 11. Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белоруссов ХІХ – начало ХХ вв. Москва : Наука, 1979. 287 с.
 12. Сумцов М. Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка. Харків : Акта, 2002. 282 с.
 13. Толстая С. М. Полесский народный календарь. Москва : Индрик, 2005. 600 с.
 14. Чернявская С. А. Обряды и песни села Белозерки Херсонской губернии, записанные Софией Андреевной Чернявской. Харьков, 1893. 85 с.
 15. Чубинський П. П. Мудрість віків : у 2 кн. Київ : Мистецтво, 1995. Кн. 2. 223 с.
 16. Шалак О. И. «Рахманьский великдень» на Подолии (Украина): Происхождение, особенности бытования в XIX–XXI столетии. Духовна култура и религиозност некад и данас: нтексти и традициje / уредници др. Ивица Тодорович, др. Гордана Благоjевич. Београд, 2012. С. 107–121.
© ІМФЕ