Повернутись до журналу

Народознавча діяльність Михайла Коцюбинського як підґрунтя до формування джерельної основи повісті "Тіні забутих предків"

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Карпенко Андрій
Стор.:
179-187
УДК:
821.161.2-31(092)КОЦ
Бібліографічний опис:
Карпенко, А. (2018) Народознавча діяльність Михайла Коцюбинського як підґрунтя до формування джерельної основи повісті "Тіні забутих предків". Матеріали до української етнології, 17 (20), 179–187.

Автор

Карпенко Андрій

кандидат історичних наук, учитель української мови та літератури CЗШ № 55 м. Львова.

 

Народознавча діяльність Михайла Коцюбинського як підґрунтя до формування джерельної основи повісті "Тіні забутих предків"

 

Анотація

У статті охарактеризовано внесок Михайла Коцюбинського (1864–1913) у розвиток народознавства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Митець відомий не лише як письменник-прозаїк, але і як збирач та дослідник фольклорно-етнографічних матеріалів. Значну їх частину було зібрано на Поділлі й Чернігівщині, зокрема, народні пісні, прислів’я, приказки, легенди, балади, згодом опубліковано. М. Коцюбинський досліджував не лише український фольклор, а й молдавський і кримськотатарський, що підтверджує присутність численних етнографізмів у його літературних творах.

 

Ключові слова

Михайло Коцюбинський, народознавча діяльність, «Тіні забутих предків», джерела, Гуцульщина.

 

Джерела та література

 1. Арсенич П. Гарматій Лука Васильович. Енциклопедія сучасної України: у 30 т. Київ, 2006. Т. V : Вод–Гн. С. 404.
 2. Арсенич П. Учитель і етнограф Лука Гарматій. Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. Галич, 1993. Вип. 2. С. 47–53.
 3. Бикова Т. В. Філософія буття гуцула крізь призму дефініції «Гуцульщина як текст» в українській малій прозі перших десятирічь XX століття. Літературознавчі студії. 2015. Вип. 43. С. 18–28.
 4. Гнатюк В. Коломийки. Том І. Етноґрафічний збірник. Львів, 1905. Т. XVII. C. I–XLIII + 1–258.
 5. Гнатюк В. Коломийки. Том II. Етноґрафічний збірник. Львів, 1906. Т. XVIII. C. 1–315.
 6. Гнатюк В. Коломийки. Том III. Етноґрафічний збірник. Львів, 1907. Т. XIX. C. 1–252.
 7. Гнатюк В. Лука Гарматій і його спомини про М. Коцюбинського. Львів, 1925. 20 с.
 8. Головченко Н. Концепція світу і людини в літературі імпресіонізму (за етюдом М. Коцюбинського «Цвіт яблуні»). Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства», Чернігівський літературно-меморіальний му- зей-заповідник М. Коцюбинського, 16–17 вересня 2009 р. Чернігів, 2009. С. 11.
 9. Горинь В. Листи М. Грушевського до М. Коцюбинського. URL: //http://shron1.chtyvo.org.ua/Horyn_Vasyl/Lysty_M_Hrushevskoho_do_M_Kotsiubynskoho. pdf. С. 436–464.
 10. Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Чернигов, 1899. Т. 3: Песни. 765 с.
 11. Гринченко Б. Д. Из уст народа: малорусские рассказы, сказки и пр. Чернигов, 1900. 485 с.
 12. Гринченко Б. Д. Литература украинского фольклора. 1777–1900. Опыт библиографического указателя. Чернигов, 1901. 317 c.
 13. Грицюта М. С. М. Коцюбинський і народна творчість. Київ, 1958. 55 с.
 14. Жила С. «Тіні забутих предків» і конгеніальні твори живопису й графіки. Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства», Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник М. Коцюбинського, 16–17 вересня 2009 р. Чернігів, 2009. С. 35.
 15. Кирилова В. А. Стилістика повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» і її відтворення у французькому перекладі Еміля Крюби. Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 46. С. 104.
 16. Козар Л. Збирацько-фольклористична діяльність українських письменників – діячів Київської і Чернігівської громади (М. Коцюбинський, В. Самійленко, Г. Коваленко, І. Коновал). Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ, 2011. Вип. 35. С. 252–260.
 17. Козар Л. Збирачі подільського фольклору – кореспонденти Б. Грінченка. Подільський фольклор у збиранні та дослідженні: Тези міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 105-й річниці з дня народження Г. Танцюри. Вінниця, 2006. С. 21–29.
 18. Коцюбинський М. Листи до Володимира Гнатюка. З передмовою і поясненями В. Гнатюка. Львів, 1914. 167 с.
 19. Коцюбинський М. Матеріали до повісті «Тіні забутих предків». Коцюбинський М. Твори в 7 т. Київ, 1974. Т. ІІІ: Оповідання. Повісті (1908–1913). С. 355.
 20. Кришталь М. Фонетичні гуцульські діалектизми в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Студентські лінгвістичні студії. 2015. Вип. 1. С. 42–46.
 21. Логвіненко Н. Вивчення фольклорної фантастики повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» у системі факультативних занять. Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства», Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник М. Коцюбинського, 16–17 вересня 2009 р. Чернігів, 2009. С. 74–78.
 22. Малинка А. Н. Сборник материалов по малорусскому фольклору. Чернигов, 1902. 388 с.
 23. Меншій А. М. Михайло Коцюбинський і розвиток української літератури 20–30-х рр. ХХ ст. URL: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/15.4.7.pdf.
 24. Москаленко М. Українське народознавство кінця ХІХ – поч. ХХ ст. через призму творчості М. М. Коцюбинського. Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства», Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник М. Коцюбинського, 16–17 вересня 2009 р. Чернігів, 2009. С. 82–85.
 25. Онищук А. Матеріали до гуцульської демонольоґії. Записав у Зелениці, Надвірнянського повіта, 1907–1908. Матеріяли до української етнольоґії. Львів, 1909. Т. ХІ. С. 1–139.
 26. Поліщук Я. «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського: від повісті до кінофільму. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Ужгород, 2013. Вип. 1. С. 142–145.
 27. Райківський І. Гуцульщина – місце відпочинку і творчості видатних українських діячів з підросійської України на початку ХХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: історичні науки. Луцьк, 2015. Вип. 7. С. 26–32.
 28. Регрут П. Новаторські ідеї Михайла Коцюбинського на шляху від класичного реалізму до імпресіонізму на початковому етапі творчості. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2017. № 1. С. 1–11.
 29. Салій О. Призабута розвідка Леоніда Білецького (Причинок до вивчення «гуцульського тексту» в українській літературі). Українське літературознавство. 2011. Вип. 74. С. 271–311.
 30. Скрипник П. І. Гарматій Лука Васильович. Енциклопедія історії України: у 10 т. К., 2004. Т. ІІ: Г–Д. С. 55–56.
 31. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О. В. Марковича і других. Спорудив М. Номис. Санкт-Петербург, 1864. 304 + XVII с.
 32. Франко І. Гуцульські примівки. Етноґрафічний збірник. Львів, 1898. Т. V. С. 41–72.
 33. Циганюк В. Ф. Народознавчі мотиви в творчості М. Коцюбинського; Поетичне слово Коцюбинському. Вінниця, 1997. 64 с.
© ІМФЕ