Повернутись до журналу

Фольклорна термінологія в етнокультурному дискурсі пограниччя

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Мушкетик Леся
Стор.:
7–14
УДК:
398:81’27:316.347
DOI:
https://doi.org/10.15407/mue2021.20.007
Бібліографічний опис:
Мушкетик, Л. (2021) Фольклорна термінологія в етнокультурному дискурсі пограниччя. Матеріали до української етнології, 20 (23), 7–14.

Автор

Мушкетик Леся

докторка філологічних наук, членкиня-кореспондентка НАН України, провідна наукова співробітниця відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна).  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5958-0044

 

Фольклорна термінологія в етнокультурному дискурсі пограниччя

 

Анотація

Питання міжетнічних зв’язків у фольклорі завжди були актуальними в історії науки і культури України та інших європейських держав. Вивчення цих процесів уже має серйозні досягнення й відповідний понятійно-термінологічний апарат, водночас постійно поповнюючись новими даними. Розмаїті факти запозичень, взаємодій і трансформацій у фольклорі фіксують і описують на різних рівнях – від сюжетів до окремих елементів. Зокрема, подібні дослідження на матеріалі різноетнічних – слов’янських та неслов’янських спільнот – проводять науковці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Крім указаних у статті, наведено міркування й висновки європейських учених з Угорщини, Польщі та ін. Воднораз варто зауважити, що цим студіям нерідко бракує теоретичних узагальнень, концептуальної основи й надійної методики. Нагромадження нових знань і досліджень з вивчення пограниччя потребує глибшого розгляду та уніфікації фольклорної термінології з означеного терену, розгляду уснословесних явищ у тісному заявку з близькими науками, урахування новітніх досягнень культурної та соціальної антропології, інших областей знань, сучасних прикордонних явищ, куди входять і фольклорні взаємодії.

Згадувані студії і надалі потребують систематизації матеріалу в цій царині, спільних зусиль науковців різних країн. Вони виокремлюють різні їхні рівні (тематичний, жанровий, лексичний та ін.), позначають відповідними поняттями, що можуть походити з лінгвістичної чи іншої термінології, а загалом потребують міждисциплінарного підходу з виходом на ширші світові обрії.

 

Ключові слова

фольклор, пограниччя, терміни, міжетнічні взаємодії, студії, рівні і види контактів.

 

Джерела та література

 1. Барабаш Ю. Чуже – інакше – своє: етнокультурне пограниччя: концептуальний, типологічний і ситуативний аспекти. Триптих. Київ : Темпора, 2020. 216 с. DOI: https://doi.org/10.33608/0236-1477.2020.02.03-32
 2. Вахніна Л. Фольклорне пограниччя: традиції та сучасність. Київ : вид-во ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2016. 308 с.
 3. Веселовский А. Н. Статьи о сказке. Веселовский А. Н. Собрание сочинений. Москва : АН СССР, 1938. Т. 16. 368 с.
 4. Грица С. Й. Трансмісія фольклорної традиції: етномузикологічні розвідки. Київ ; Тернопіль : Астон, 2002. 236 с.
 5. Грушевський М. Історія української літератури : у 6 т., 9 кн. Київ : Либідь, 1993. 392 с.
 6. Демський Д. Пограниччя як печворк: рефлексії з Білорусі. Народна творчість та етнографія. 2007. № 1. С. 80–92.
 7. Ковач А. А. Общее и своеобразное в венгерских, румынских и украинских народных балладах : автореф. … канд. филол. наук. Москва, 1989. 19 с.
 8. Коша Л. Чиї ви сини? Огляд угорської етнографії / пер. з угор. Л. Мушкетик. Ніредьгаза, 2002. 246 с.
 9. Лапин В. А. Фольклорное двуязычие: феномен и процесс. Искусство устной традиции: Историческая морфология: сб. ст., посв. 60‑летию И. Земцовского. Санкт-Петербург, 2002. С. 28–39.
 10. Лизанец П. Н. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья: венгерско-украинские межъязыковые связи. Будапешт : АН Венгрии, 1976. 683 с.
 11. Линтур П. Король Матвій Корвін в угро-русской народной традиціи. Народна школа. Унгвар. Статті: 1940/41. № 7. С. 124–134; Тексти: 1940/41. № 8. С. 150–156. DOI: https://doi.org/10.1086/457873
 12. Мушкетик Л. Етнологічне дослідження потрійного кордону. Матеріали до української етнології. 2015. Вип. 14 (17). С. 87–92.
 13. Померанцева Э. В., Чистов К. В. Русская фольклорная проза и межэтнические процессы. Отражение межэтнических процессов в устной прозе. Москва : Наука, 1979. С. 3–18.
 14. Франко І. Старинна романо-германська новела в устах руського народу. Франко І. Твори : у 50 т. Київ : Наукова думка, 1980. Т. 26. С. 266–279.
 15. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор : очерки теории. Ленинград : Наука, 1986. 304 с.
 16. Gyivicsán, Anna. A nyelvszigeti kultúra néhány kérdéséról (a magyarországi szlovák példáján). NyelviLátóhatár. 2001. N.2. Pp. 63–71.
 17. Hármashatároknéprajzinézetben/ szerk. Turai T., Mészáros Cs. Budapest : MTA BTK NTI, 201. 1. 218 pp.
 18. Hármashatároknéprajziértelmezésben/ szerk. Turai T. Budapest : MTA BTK NTI, 2015/2. 296 pp. [in Hungarian].
 19. Határ, regió, etnikumok Közép-Európában/ szerk. Éger Gy.; József L. Budapest, 2001. Pp. 93–121.
 20. Moszyński, Kazimezh. Kultura ludowa słowian. Warszawa : Grafika, 2000. K. 1–2.
 21. Niederműller, Péter. A magyarországi ukránok néprajzi kutatása. A II BNNNK előadásai. Budapest; Békéscsaba, 1981. Pp. 657–667.
 22. Paládi-Kovács, Attila. Megjegyzések a zóna és zónális fogalmánok néprajzi értelmezéséhez. Etnikai kontaktzónak a Kárpát-medencében a 20 század második felében. Aszód, 2005. Pp. 8–10.
 23. Ujváry, Zoltán. Kapcsolatok és párhuzamok: Tanulmányok, előadások. Debrecen, 1994. 216 pp.
© ІМФЕ