Повернутись до журналу

Теоретичні конструкти націєстановлення в контексті формування української ідентичності на межі ХІХ–ХХ століть

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Верменич Ярослава
Стор.:
47–59
УДК:
303.094.4:17.023.32](477)“18/19”
DOI:
https://doi.org/10.15407/mue2021.20.047
Бібліографічний опис:
Верменич, Я. (2021). Теоретичні конструкти націєстановлення в контексті формування української ідентичності на межі ХІХ–ХХ століть. Матеріали до української етнології, 20 (23), 47–59.

Автор

Верменич Ярослава

членкиня-кореспондентка НАН України, докторка історичних наук, професорка, завідувачка відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4445-9492

 

Теоретичні конструкти націєстановлення в контексті формування української ідентичності на межі ХІХ–ХХ століть

 

Анотація

Геополітичні вектори трансформаційної динаміки в ХІХ – на початку ХХ ст. досить часто перехрещувалися на українських землях, що зумовлювало необхідність осмислення як сприятливих, так і гальмівних чинників поступу на ниві самоідентифікацій. Національно свідома еліта українства використовувала будь-які можливості, щоб репрезентувати прагнення народу до самовизначення. Те, що «українське питання» неодноразово поставало перед політикумом Європи і світу, створювало певні перешкоди для реалізації асиміляторських планів антиукраїнських сил та спонукало українців не стільки відроджувати націю, скільки заново конструювати її уже в якісно нових термінах та практиках.

Стаття присвячена аналізу теоретичних конструктів націєстановлення в контексті формування підвалин української ідентичності на межі ХІХ – ХХ ст. Акцент зроблений на визначенні основоположних понять – «нація», «соборність, «українська суспільно-політична думка», «національне відродження», «український проєкт», «національний ідеал» та ін. Крізь призму взаємозв’язку потенційних очікувань та історичних реалій пропонується осмислення рефлексій, які виникали на різних етапах пошуку об’єднавчих ідей і суспільного консенсусу. Очевидно, що досягти його в наявних умовах було неможливо, проте притаманний теоретичним моделям консолідаційний контекст з репрезентацією популярної в ХІХ ст. ідеї нації є свідченням інтелектуальної зрілості місцевих еліт та усвідомлення ними потенціалу солідарності.

Національна ідея у своєму зародковому вигляді була доволі абстрактною і на фоні загострення соціальних суперечностей не сприймалася як пріоритетна на масовому рівні. Проте її пошуки на межі ХІХ – ХХ ст. ставали не лише явищем політичного життя, але й складовою частиною суспільно-політичної та інтелектуальної думки. Нині, за умов поглиблення поляризації українського соціуму й переростання іманентно притаманної йому конфліктності в збройну стадію, ці пошуки набувають значення ідеологічної спадщини, яку варто всебічно осмислювати на нових, пропонованих сучасною історіографією засадах.

 

Ключові слова

нація, українська ідентичність, соборність, національна ідея, консолідаційний потенціал.

 

Джерела та література

 1. Антонович В. Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори / [упоряд: О. Тодійчук, В. Ульяновський ; голов. ред. С. Головко]. Київ : Либідь, 1995. 813, [1] с. (Пам’ятки історичної думки України).
 2. Галушко К. Украинские пределы. Украина и украинцы в европейской картографии от Античности до ХХ века : науч.-попул. изд. Киев, 2014. 143 с.
 3. Гирич І. Українська історія: через ідентичність до держави / ред. Ю. Буряк. Київ : Українські пропілеї, 2021. 270 с.
 4. Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.) / відп. ред. О. Рубльов. Київ : Український письменник, 2014. 496 с.
 5. Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської. Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні 19 – поч. 20 ст. Вип. 1. Грінченко Б. – Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу. Київ : Інститут української археографії НАН України, 1994. С. 34–105.
 6. Євтух В. Етнічність. Глосарій. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. 170 с.
 7. 7Картунов О. В. Вступ до етнополітології : науково-навчальний посібник. Київ : Ін-т економіки, управління та господарського права, 1999. 300 c.
 8. 8Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму. Київ : Либідь, 1999. 352 с.
 9. Костомаров М. Українофільство. Костомаров М.Слов’янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. Київ : Либідь, 1994. 384 с.
 10. Котенко А. Л., Мартынюк О. В., Миллер А. И. «Малоросс»: эволюция понятия до Первой мировой войны. Новое литературное обозрение. 2011. № 108. С. 9–27.
 11. Кравченко В. Україна, Імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії. Київ : Критика, 2011. 544 с.
 12. Липинський В. Шляхта на Україні. В’ячеслав Липинський: повне зібрання творів, архів, студії. Т. 1. Суспільно-політичні твори (1908–1917)/ ред. кол.: Я. Пеленський (голов. ред.), І. Гирич, О. Проценко, Г. Папакін, Г. Сварник, Т. Осташко. Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. Київ ; Філадельфія : Український письменник, 2015. 784 с.
 13. Мальгин А. В. Украина: соборность и регионализм. Симферополь : СОНАТ, 2005. 280 с.
 14. Маслійчук В. «Від України до Малоросії»: регіональні назви та національна історія. Україна. Процеси націотворення: [збірка] / [Юліане Бестерс-Дільґер та ін. ; наук. ред. В. Маслійчук ; пер. з нім.: С. Матіяш та Ю. Дуркот] ; упоряд. Андреас Каппелер. Київ : К. І. С., 2011. С. 229–245.
 15. Михутина И. В. Украинский вопрос в России (конец ХІХ – начало ХХ века) : [монография]. Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. Москва, 2003. 287 с.
 16. Нагорна Л. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 382 c.
 17. 17.Проблеми української політики. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. 410 с.
 18. Світленко С. Світ модерної України кінця ХVІІІ – початку ХХ століття : Зб. наук. пр. Дніпропетровськ : Герда, 2007. 460 с.
 19. Смолій В., Удод О., Ясь О. Історія інститутська, історія українська. Історіографічні дослідження в Україні: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. 2012. Вип. 22. C. 5–42.
 20. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів / відп. ред. Г. Боряк; упоряд.: Г. Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра ; НАН України. Інститут історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. Київ : Інститут історії України, 2013. 810 с.
 21. Форум «Поверх кордону»: концепція прикордоння як об’єкт дослідження. Україна модерна. 2011. Чис. 18. С. 47–78.
 22. Шпорлюк Р. Імперія та нації (з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі) / пер. з англ. Київ : Дух і Літера, 2000. 354 с.
 23. Яковенко Н. Вступ до історії. Київ : Критика, 2007. 375 с.
 24. Яремчук В. Українське питання і ставлення до нього з боку російських політичних партій на початку ХХ ст. Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку : збірник/ НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; голова ред. кол. Ю. А. Левенець. Київ : ІПіЕНД, 2007. С. 539–552.
 25. Alexander J. C. Neofunctionalism and modern society: introduction. The renascence of sociological theory: classical and contemporary. F. E. Peacock Publishers, 1991. P. 267–275.
 26. Krejci J., Velimski V. Ethnic and political nations in Europe. London, 1981. 280 p.
 27. Rothschild J. Ethnopolitics: A conceptual framework. New York : Columbia University Press, 1981. 290 p. DOI: https://doi.org/10.7312/roth91044.
 28. Shils E. Tradition. Chicago : The University of Chicago Press, 1983. 334 p.
© ІМФЕ