Повернутись до журналу

Етичні ідеї та риси менталітету українців у працях учених минулого і сучасності

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Мушкетик Леся
Стор.:
5–14
УДК:
316.347(=161.2):303.82-057.4]“18/20”
DOI:
https://doi.org/10.15407/mue2022.21.005
Бібліографічний опис:
Мушкетик, Л. (2022) Етичні ідеї та риси менталітету українців у працях учених минулого і сучасності. Матеріали до української етнології, 21 (24), 5–14.
Надійшла:
30.06.2022
Рекомендована до друку:
25.11.2022

Автор

Мушкетик Леся

членкиня-кореспондентка НАН України, докторка філологічних наук, провідна наукова співробітниця відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5958-0044

 

Етичні ідеї та риси менталітету українців у працях учених минулого і сучасності

 

Анотація

Національною характерологією, рисами ментальності українців здавна цікавилися вчені, митці, письменники, які наголошували на їхньому етизмі, в основі якого лежить народна культура. Ще в ХІХ ст. В. Антонович, М. Костомаров, І. Нечуй-Левицький виокремили ці особливості українців у порівняльному аспекті з росіянами та поляками. Це, зокрема, демократизм, прагнення справедливості, егалітарність, ліризм, пантеїзм тощо. Цими питаннями переймалися й такі знані вчені, як О. Потебня, М. Сумцов, Т. Рильський, Г. Булашев. Тяжіння українців до європейськості, а не російської азійськості пізніше зауважили М. Грушевський, Ф. Колесса, І. Огієнко та ін. Оскільки в радянські часи згадувана тематика перебувала під забороною, важливий внесок у дослідження української ментальності та етнопсихології українців зробили вчені-українці з діаспори. Це праці Ф. Вовка, Я. Яреми, Д. Чижевського, Ю. Липи, Д. Донцова та ін., у яких автори пояснюють сутність українського менталітету та місце українського етносу у світовій культурі. Окремі праці дослідників діаспори О. Кульчицького, Є. Онацького, М. Шлемкевича й інших уміщено у збірці «Українська душа» (1956). Вони наголошують на інтровертності, індивідуалізмі, анархізмі, гуманності та прагненні до волі українців. Услід за Г. Сковородою і П. Юркевичем, які писали про серце як осердя духовності, ідею кордоцентризму далі переймають такі науковці, як С. Ярмусь, Є. Калужний, Б. Цимбалістий, І. Мірчук.

Проблеми витоків і складників українського національного характеру перебували в окулярі вчених і в подальші періоди. Їх розробкою займалися й займаються О. Нельга, А. Бичко, І. Бичко, І. Старовойт, Г. Ващенко, П. Гнатенко, В. Храмова та ін. Так, С. Кримський вивчав концепт «Дім – Поле – Храм», В. Личковах – образ українського «дивосаду», Н. Хамітов виокремив головні архетипи української культури.

 

Ключові слова

національна ментальність, риси, етизм, дослідники, діаспора, європейськість, сучасність.

 

Джерела та література

 1. Абрамова І. До проблеми української ментальності. Вісник Запорізького національного університету. 2008. № 2. С. 7–12.
 2. Антонович В. Три національні типи народні. Антонович В. Б. Моя сповідь : вибрані історичні та публіцистичні твори / упоряд. О. Тодійчук, В. Ульяновський. Київ : Либідь, 1995. С. 91–101.
 3. Бичко А. К., Бичко І. В. Феномен української інтелігенції. Спроба екзистенціального дослідження. Дрогобич, 1997. 115 с.
 4. Горболіс Л. М. Парадигма народнорелігійної моралі в працях українських письменників кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Суми : Козацький вал, 2004. 200 с.
 5. Горський В. С. Історія української філософії : курс лекцій. Київ : Наукова думка, 1997. 287 с.
 6. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Київ : Т‑во «Знання» України, 1991. 240 с.
 7. Косач Ю. Сузір’я Лебедя. Київ : А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2017. 400 с.
 8. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Київ : Либідь, 1994. 283 с.
 9. Кримський С. Архетипи української ментальності. Проблеми теорії ментальності / відпов. ред. М. В. Попович. Київ : Наукова думка, 2006. С. 273–301.
 10. Кримський С. Під сигнатурою Софії. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 718 с.
 11. Культенко В. Динаміка формування морально-етичної парадигми мислення в українській соціально-філософській думці та сучасній політичній свідомості. Філософія етнокультури та морально-естетичні стратегії громадського самовизначення : зб. праць. Чернігів : ЦНТЕІ, 2006. С. 34–38.
 12. Культура та етноетика – Culture and etnoethics. Матеріали міжнародної наукової теоретичної конференції. Червень 1994, м. Київ. Інститут філософії НАН України. Київ, 1994. Вип. 1–5.
 13. Липа Ю. Призначення України. Львів : Укр. книгарня «Говерля», 1953. 308 с.
 14. Личковах В. Дивосад культури : вибрані статті з естетики, культурології, філософії мистецтва. Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2006. 160 с.
 15. Личковах В. Сакральні горизонти української культури : Архетипи – хронотопи – сигнатури. Художня культура. Актуальні проблеми. 2010. Вип. 7. С. 187–194.
 16. Людина в есенційних та екзистенційних вимірах / В. Табачковський, А. Дондюк, Г. Шалашенко, Є. Андрос, Г. Ковадло, Н. Хамітов ; відп. ред. В. Табачковський. Київ: Наукова думка, 2004. 244 с.
 17. Мірчук І. Світогляд українського народу: спроба характеристики. Народна творчість та етнографія. 1996. № 1. С. 22–33.
 18. Нельга О. Теорія етносу. Курс лекцій. Київ : Вид-во КВГУ, 1997. 356 с.
 19. Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу : Ескіз української міфології. Київ : Обереги, 1992. 88 с.
 20. Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною. Львів : Каменяр, 1998. 256 с.
 21. Пономарьов А. Українська етнографія : курс лекцій. Київ : Либідь, 1994. 318 с.
 22. Попович М. Бути людиною. Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. 223 с.
 23. Старовойт І. С. Західноєвропейська та українська ментальності : збіг і своєрідності (філософсько-історичний аналіз) : автореф. дис … д‑ра філософ. наук. Київ : 1997. 40 с.
 24. Українська душа / за ред. В. Храмової. Київ : Фенікс, 1992. 128 с.
 25. Філософія : світ людини : курс лекцій : навч. посібник / В. Табачковський, М. Булатов, Н. Хамітов та ін. Київ : Либідь, 2003. 432 с.
 26. Храмова В. До проблеми української ментальності. Українська душа. Київ : Фенікс, 1992. С. 3–36.
 27. Чижевський Д. Український народний характер і світогляд. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Київ, 1992. С. 17–23.
 28. Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. Мюнхен, 1993. С. 196–217.
 29. Ярема Я. Українська духовність в її культурно-історичних виявах. Львів, 1937. 80 с.
© ІМФЕ