Повернутись до журналу

Життєвий і науковий шлях дослідників українського золотарства в радянську епоху

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Костюченко Катерина
Стор.:
82–92
УДК:
739.2:303.82-057.4](477)“19”
DOI:
https://doi.org/10.15407/mue2022.21.082
Бібліографічний опис:
Костюченко, К. (2022) Життєвий і науковий шлях дослідників українського золотарства в радянську епоху. Матеріали до української етнології, 21 (24), 82–92.
Надійшла:
28.09.2022
Рекомендована до друку:
25.11.2022

Автор

Костюченко Катерина

аспірантка Київського національного університету культури і мистецтв (Київ, Україна).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1466-8365

 

Життєвий і науковий шлях дослідників
українського золотарства в радянську епоху

 

Анотація

Вивчення ювелірної справи в Україні та наукових здобутків у процесі дослідження мистецтва золотарства зумовлено насамперед поверненням до власної української автентичності й необхідністю реконструкції різних історичних періодів з метою активного осмислення своїх культурних цінностей. Мета роботи – дослідження життя й наукових успіхів українських учених у царині вивчення українського золотарства під тиском радянського впливу на культурний простір. Для здійснення поставленої мети застосовувалися історіографічний, аналітико-синтетичний та порівняльно-зіставний методи. У статті підкреслено негативний вплив радянської влади крізь призму життєвого й творчого шляху вчених, які досліджували українське золотарство XVI–XIX ст. У розвідці не лише висвітлено наукові доробки в плані дослідження українського золотарства таких українських учених, як В. Перетц, Д. Щербаківський, М. Петренко, а й здійснено аналіз їхнього життєвого та наукового шляху в радянську епоху. Робота буде цікава всім, хто захоплюється історією розвитку ювелірної справи в Україні. У подальшому її можна використовувати для вивчення артефактів, пам’яток матеріальної культури, дослідження культурних пластів у різні історичні періоди, осмислення наукових здобутків у дослідженні ролі та впливу ювелірного мистецтва на формування національної ідентичності та глобального культурного простору.

 

Ключові слова

ювелірна справа, обробка благородних металів, історіографія, культурологія, мистецтво.

 

Джерела та література

 1. Барбалат О. В., Школьна О. В. Візантійсько-києворуські емальєрні традиції у дизайні сучасних ювелірних виробів України. Мистецтво та дизайн. 2020. № 2. С. 14–26. URL : https://shron1.chtyvo.org.ua/Barbalat_Oleksandra/Vizantiisko-kyievoruski_emalierni_tradytsii_u_dyzaini_suchasnykh_iuvelirnykh_vyrobiv_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=4c06us38g90m420gh0e9adhvs0. DOI: 10.30857/2617-0272.2020.2.1.
 2. Кухтій О. Українське авторське ювелірство як об’єкт соціокультурного впливу радянської влади в 1917–1929 рр. Knowledge, Education, Law, Management. 2020. № 4 (32). С. 74–80. URL : http://kelmczasopisma.com/viewpdf/1379. DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2020.4.1.14.
 3. Перетц В. Н. Потиры Киево-Межигорского монастыря по данным 1777 г. Окрема відбитка з журналу «Археологическая летопись Южной России». Киев, 1905. № 1–2. С. 8. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000258.
 4. Петренко М. З. Українське золотарство XVI–XVIII ст. : монографія. Київ : Наукова думка, 1970. 208 с. URL : https://shron1.chtyvo.org.ua/Petrenko_Mark/Ukrainske_zolotarstvo.pdf.
 5. Столяр М. С., Соломко І. П., Опанасюк О. П. Міфологічні істоти з творів києворуського золотарства у сучасному декоративно-прикладному та образотворчому мистецтві України. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2022. № 54 (2). С. 109–116. URL : https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41985/1/M_STOLIAR_I_SOLOMKO_O_OPANASIUK_APHN.pdf. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/54-2-16.
 6. Фрасинюк О. Н. Українські золотарі XVI–XVIII століть у дослідженнях Д. М. Щербаківського. Архіви України. 2016. № 5–6. С. 336–347. URL : https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/27.pdf.
 7. Шаповал А. І. Переслідування академіка В. М. Перетца та критика його філологічної школи на початку 1930‑х років (за архівними документами). Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2020. Вип. 25. С. 52–68. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003998. DOI: https://doi.org/10.15407/rksu.25.052.
 8. Щербаківський Д. Золотарська оправа книжки в XVI–XIX ст. на Україні. Труди Українського наукового інституту книгознавства. Київ, 1924. 15 с. URL : https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=913.
 9. Щербаківський Д. Готичні мотиви в українському золотарстві (з ілюстраціями). Україна : наук. трьохмісячник українознавства. Київ : Держ. вид-во України, 1924. Кн. 4. С. 3–11. URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009001.
 10. Щербаківський Д. Оправи книжок у київських золотарів XVII–XVIII ст. Труди Українського наукового інституту книгознавства. Київ, 1926. 52 с. URL : https://uartlib.org/downloads/SherbOprava1926_uartlib.org.pdf.
 11. Riello G. The «Material Turn» in World and Global History. Journal of World History. 2022. № 33 (2). P. 193–232; URL : https://muse.jhu.edu/article/857605. DOI: https://doi.org/10.1353/jwh.2022.0019.
 12. Rostad I. M. The Language of Jewellery. Dress-accessories and Negotiations of Identity in Scandinavia c. AD 400-650/700. Norske Oldfunn XXXII. Oslo : CAPPELEN DAMM AKADEMISK, 2021. 339 p. URL : https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/132. DOI: https://doi.org/10.23865/noasp.132.
 13. Simpson E. A Perfect Imitation of the Ancient Work – Ancient Jewelry and Castellani Adaptations. The Castellani and Italian Archaeological Jewelry. New York : Bard Graduate Center, 2004. P. 201–226. URL : https://www.bgc.bard.edu/research-forum/articles/287/a-perfect-imitation-of-the.
© ІМФЕ