Процедура рецензування рукописів

Редакція робить усе необхідне для того, щоб рецензування було якісним, чесним, неупередженим та своєчасним. Процедуру рецензування (наукової експертизи) проходять усі статті, що надійшли в редакційну колегію, за винятком рецензій на наукові праці та повідомлень інформаційного характеру.

Редакцією визначено наступний порядок рецензування рукописів:

 1. Автор подає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу «Народна творчість та етнологія» і правилам підготовки статей. Рукописи, які не відповідають вимогам, не реєструються й не допускаються до подальшого розгляду, про що редакційна колегія сповіщає авторів.
 2. Кожен рукопис статті, поданої до редакційної колегії, проходить два «сліпих» рецензування (наукової експертизи) за профілем дослідження.
 3. Рецензентів призначає головний редактор наукового журналу «Народна творчість та етнологія», процес рецензування організовує редактор-координатор. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.
 4. Рецензентами рукописів можуть бути як члени редакційної колегії наукового журналу «Народна творчість та етнологія», так і сторонні висококваліфіковані спеціалісти, які володіють глибокими професійними знаннями та досвідом роботи в конкретних професійних напрямах.
 5. Копії рукопису скеровується за профілем наукового дослідження на «сліпе» рецензування провідним фахівцям у сфері проблематики статті. Після отримання згоди вченого, який здійснює «сліпе» рецензування, на можливість рецензування матеріалів (виходячи з відповідності власної кваліфікації напряму дослідження автора та відсутності будь-якого конфлікту інтересів), проведення ним наукової експертизи статті відбувається, як правило, протягом 21 дня. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватись із урахуванням створення умов для максимально об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів.
 6. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається шляхом листування електронною поштою з редактором-координатором журналу «Народна творчість та етнологія».
 7. Якщо рецензент указує на необхідність внесення в статтю певних коректив – стаття відправляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанта статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає повідомлення, яке містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті. Виправлений варіант повторно подається рецензенту для прийняття рішення й підготовки вмотивованого висновку про можливість публікації. Датою рекомендації статті для публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) стосовно доцільності й можливості опублікування статті.
 8. Автор рукопису у випадку незгоди з думкою рецензента має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю на додаткове або нове рецензування іншому спеціалістові. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації й зауваження рецензентів.
 9. Після отримання позитивних рецензій рукопис відправляється на літературне й технічне редагування. Взаємодія автора та літературного (технічного) редактора може відбуватись у будь-якій формі – особисто, е-поштою, телефоном. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, що не впливають на зміст статті, вносяться літературним (технічним) редактором без узгодження з автором.
 10. Кінцеве рішення щодо можливості й доцільності публікації приймається головним редактором відповідно до рекомендацій відповідального секретаря журналу. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар журналу повідомляє про це автора.
 11. Рекомендація щодо публікації чергового випуску журналу здійснюється вченою радою Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України та фіксується у відповідному протоколі.
© ІМФЕ